top of page

משחיקה לחשק

כיצד נוכל להפוך את השחיקה לחשק

כיצד נוכל להפוך את השחיקה המלווה את מקצוע ההוראה לחשק שאיתו הגענו אליו מלכתחילה. מקצוע ההוראה הוא מהשוחקים במקצועות האדם, כדי להפחית מעוצמתה יש להבין את מקורותיה ומשם למצוא חלופות שיעלו את תדירות הרגעים שלשמם הגענו למקצוע הזה. המפגש כולל הכרות עם הצידה ההכרחית למסע המורה : משמעות, מסוגלות, מודעות, רלוונטיות, שייכות ואוטונומיה. משם נעבור לבחון את הפערים שאנו חווים כמורים המהווים את מקור השחיקה וכיצד ניתן להתמודד איתם : פער היחסים, פער הציפיות, פער המקצועיות ופער האופק. מטרתו של המפגש לאפשר למורים חוויה של נראות, העצמה ודרכים יישומיות להתמודדות עם השחיקה היומיומית המלווה אותם.

bottom of page