top of page

איך האדם לומד

עולם הנוירופדגוגיה

התפתחות מחקרי המוח בשני העשורים האחרונים הביאה לפריחתו של עולם הנוירופדגוגיה, תחום הדעת המחבר בין הבנת התהליכים הקוגניטיביים הכרוכים בלמידה לבין מתודות הוראה-למידה, למידה חברתית-רגשית ( SEL) ותכנון השיעור. כמי שאמונים על למידה נדרשת מהמורים הבנה מעמיקה, מקצועית של תהליכים אלו. במהלך המפגש נכיר את מנגנוני הלמידה של האדם, נבחן איך נראה תהליך הקלט העיבוד והשליפה, מהו עומס קוגניטיבי ומדוע המוח הוא קודם כל מכונה מרגישה ואחר כך חושבת. נלמד מהו "לוכד קשב" ומדוע הוא חשוב, נגדיר מהן הפעולות שבלעדיהן הסיכוי של הלומדים לזכור ולשלוף מידע פוחת בצורה ניכרת ולבסוף נבחן את הדרכים כיצד לתרגם כל זאת לניהול שיעור מיטבי.

bottom of page