top of page

?למה שאני אקשיב לך

תנאים מיטביים ליצירת קשר עם תלמידים

כמורים קיימת בנו שאיפה כמוסה שהילדים עליהם אנחנו אחראים פשוט יקשיבו לנו, ייצרו איתנו קשר של אמון יראו בנו מבוגרים משמעותיים השואפים להקנות להם כלי חיים שילוו אותם. אך לא תמיד אנחנו עוסקים בשאלה הפשוטה למה שזה יקרה. במהלך המפגש נבחן מהם התנאים המיטביים ליצירת קשר עם תלמידים, מהו שיעור מעורר מעורבות וכיצד מגייסים אותו לתחרות על הקשב שמאפיינת את המפגש החינוכי היום. נבין שיצירת ענין היא משימה שמשלבת מחויבות רגשית, רלוונטיות לעולם התוכן של הילדים ומוכנות של המורה להתאים את המפגש החינוכי לאוכלוסייה שיושבת מולו. נבחן מתודות של דיאלוג בכיתה לצד מתודות דידקטיות שיהפכו את השיעור לנגיש ובעיקר מהנה, קודם כל למורה עצמו.ה.

bottom of page