top of page

רלוונטיות חינוכית

התאמה בין המטרות לסביבה

רלוונטיות היא מצב שבו יש התאמה בין המטרות של האדם לבין הסיטואציה בה הוא נמצא. יש הטוענים שבתי ספר נמצאים במשבר רלוונטיות הנובע מהקושי של בתי הספר להתאים את התכנים, המתודות והסביבה החינוכית כולה "לעולם שמחוץ". המפגש יעסוק בטענה הזו, יחד נבין מדוע בתי הספר היו ויהיו מסגרת הכרחית להתפתחותו של האדם ויחד עם זאת מחויבים להתמודד עם שאלת הרלוונטיות, ולמצוא דרכים לצמצם את הפער בין המסגרת לקהל המשתמשים שלה – ילדים וצוות כאחד. במפגש נבחן את ארבעת "איומי הרלוונטיות " היום, נתנסה בכלי "ערוצי הרללוונטיות" שיסייעו לנו לבחור ולתכנן כיצד להצעיד את בית הספר קדימה מבלי לאבד את האחורה, את המצפן החינוכי שבגללו הגענו למקצוע הזה.

bottom of page